Informatie betreffende de uitgever, de beheerder en de ontwikkeling van de Website

iRaiser publiceert deze website om regelmatig actuele informatie over het bedrijf te
verstrekken aan zowel zijn medewerkers als aan het publiek dat beroepsmatig of persoonlijk
geïnteresseerd is in iRaiser en de toepassingen van het bedrijf. Het gebruik van deze
website is onderworpen aan naleving van de voorwaarden zoals hieronder beschreven en
aan de toepasselijke wetgeving in Frankrijk.

De website ‘iraiser.fr’ en ‘iraiser.eu’ (hierna te noemen: ‘de Website’) is gemaakt door
Moze Studio (www.mozestudio.com) dat statutair gevestigd is te via Merano 16, 20127
Milaan (Italië), +39 (0)2 87168756. De Website wordt gepubliceerd door iRaiser, een
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Frans recht, met een aandelenkapitaal
van 5.000 euro, ingeschreven in het handelsregister van Nantes onder nummer 539 250
571, statutair gevestigd te 199 route de Clisson, 44320 Saint-Sébastien-sur-Loire (Frankrijk).

Telefoonnr.: +33 (0)7 69 85 48 52. E-mailadres: contact@iraiser.eu
Redactioneel directeur: Antoine Martel
Leidinggevende verantwoordelijk voor de website: Antoine Martel

Deze website en de bijbehorende gegevens worden beheerd door Runiso, een
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Frans recht met een aandelenkapitaal
van 10.000 euro, ingeschreven in het handelsregister van Roubaix-Tourcoing onder nummer
500 156 195, statutair gevestigd te 62 avenue Jean-Baptiste Lebas, 59100 Roubaix
(Frankrijk), +33 (0)3 20 69 17 17.

De ontwikkeling en het onderhoud van de website worden verzorgd door iRaiser.
Alle computergegevens over u worden strikt vertrouwelijk behandeld en twee keer
versleuteld.
Het bedrijf iRaiser is gericht op het waarborgen van het hoogste veiligheidsniveau bij zijn
oplossingen.
Door de website te bezoeken, verbindt u zich tot naleving van de voorwaarden van deze
wettelijke kennisgeving. iRaiser behoudt zich het recht voor om de toegangsprocedure voor
de website, evenals de desbetreffende wettelijke kennisgeving, te allen tijde te wijzigen of bij
te werken.

Gebruikers dienen zich te houden aan de gewijzigde en bijgewerkte procedure en moeten
om die reden dit onderdeel op regelmatige basis raadplegen om de voorwaarden van de
toepasselijke wettelijke kennisgeving te bekijken. iRaiser behoudt zicht het recht voor om,
onaangekondigd en zonder voorafgaande kennisgevingsplicht jegens u, de website geheel
of ten dele te wijzigen of te verwijderen. Een dergelijk proces leidt niet tot enige
aansprakelijkheid van iRaiser.

Eenieder die de Website bezoekt, gaat akkoord met deze algemene gebruiksvoorwaarden:

Intellectuele eigendom en fotocredits

Intellectuele eigendomsrechten

Reproductie via een medium van de Website en van de werken die erop staan, is
toegestaan, mits dit uitsluitend voor persoonlijk gebruik wordt gedaan, met uitzondering van
het gebruik voor commerciële doeleinden en/of reclamedoeleinden, tenzij dit in
overeenstemming wordt gedaan met de bepalingen van artikel L. 122-5 van de Franse wet
op de intellectuele eigendom.

Met uitzondering van de bovenstaande bepalingen, is ieder(e) reproductie, representatie,
gebruik of wijziging, op welke manier dan ook, van de volledige of gedeeltelijke Website of
van de werken die erop staan, zonder dat hiervoor de voorafgaande toestemming van de
uitgever is verkregen, strikt verboden, en vormt een schending van het auteursrecht die kan
leiden tot gerechtelijke stappen.

Reproductie, representatie of imitatie door een internetgebruikers is, zonder de
voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaren van de vermelde handelsmerken,
verboden en vormt een schending van het auteursrecht die kan leiden tot gerechtelijke
stappen. Evenzo is reproductie, representatie of imitatie van de namen, aanduidingen en
onderscheidende tekens die eigendom zijn van het bedrijf iRaiser verboden en vormt een
schending van het auteursrecht die kan leiden tot gerechtelijke stappen. De namen,
aanduidingen en onderscheidende tekens die worden vermeld en/of gereproduceerd op de
Website door het bedrijf iRaiser zijn de eigendom van de klanten van het bedrijf iRaiser.

Beeldrechten

Eenieder die te zien is in de reclamefilms en foto’s die op deze website zijn
gepubliceerd, heeft toestemming verleend voor het gebruik van zijn of haar
afbeelding in het kader van de campagnes die door de adverteerders zijn opgezet.
Evenzo heeft elke medewerker en leidinggevende van iRaiser wiens afbeelding op deze
website is gebruikt, toestemming verleend voor het gebruik van deze visuele documenten in
het kader van de website, doch alleen binnen het genoemde kader.

Gebruikers van de Website mogen deze films en foto’s niet reproduceren, representeren of
gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van iRaiser hiervoor.Het
gebruik (zelfs ten dele) van deze documenten in strijd met vorenstaande verplichting kan
leiden tot gerechtelijke stappen.

Fotocredits

De aankoop en het gebruik op deze website van afbeeldingen, iconen en video’s vinden
plaats middels een licentie van Shutterstock.com, Fotolia.com, Canva.com en Icomoon.io.

Persoonsgegevens

Tijdens hun bezoek aan de website en bepaalde webpagina’s ervan, kunnen
internetgebruikers persoonsgegevens aan iRaiser verstrekken. Het verstrekken van
dergelijke informatie of gegevens is optioneel. De aldus verzamelde persoonsgegevens
worden uitsluitend door iRaiser of andere leden van het zakelijk netwerk van iRaiser gebruikt
ten behoeve van enquêtes, analyses of onderzoeken.

De informatie die via het contactformulier wordt verkregen, wordt door iRaiser opgeslagen in
een digitaal bestand, zodat het bedrijf voor commerciële doeleinden opnieuw contact kan
opnemen met degenen die de informatie hebben verstrekt. Deze informatie wordt maximaal
6 maanden bewaard en wordt gebruikt door de marketingafdelingen, die zich allemaal in
Frankrijk bevinden.

De informatie die via de aanmeldingsformulieren wordt verkregen, wordt door iRaiser
opgeslagen in een digitaal bestand en gebruikt om de gebruikers van onze software e-mails
met technische informatie, gebruikershandleidingen en uitnodigingen te sturen voor het
bijwonen van evenementen die samenhangen met onze software en om lijsten op te stellen
van deelnemers die zich hebben aangemeld voor de evenementen. Deze worden
gedurende drie jaar opgeslagen ten behoeve van de afdelingen support, verkoop en de
technische afdelingen, die zich allemaal in Frankrijk bevinden.

In overeenstemming met de Franse wet inzake IT en burgerlijke vrijheden, kunt u
gebruikmaken van uw recht op inzage in de gegevens over u en kunt u de genoemde
gegevens rectificeren door contact op te nemen met onze afdeling communicatie via
rgpd@iraiser.eu. Uw verzoek moet vergezeld gaan met een kopie van een identiteitsbewijs
waar uw handtekening op staat. In het verzoek moet het adres worden vermeld waarnaar
het antwoord dient te worden verstuurd. iRaiser heeft na ontvangst van het verzoek een
maand de tijd om, afhankelijk van het door u ingediende verzoek, u de gevraagde informatie
toe te sturen dan wel deze toe te voegen of te verwijderen.

In het geval dat u het formulier heeft ingevuld en heeft aangegeven dat u e-mails van iRaiser
wilt ontvangen over informatie en voorstellen, behoudt u de mogelijkheid om deze beslissing
te allen tijde terug te draaien. Dit kunt u doen door ofwel op de hiervoor bestemde link
onderaan de ontvangen e-mails te klikken, ofwel door een e-mail met in de onderwerpregel
‘désabonnement’ (afmelden) te sturen naar het volgende adres: rgpd@iraiser.eu.
U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor
gegevensbescherming.

Verder willen we u nog informeren over ‘Bloctel’, het Franse bel-mij-niet-register. U kunt zich
aanmelden via https://conso.bloctel.fr/

Cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die op uw computer worden geplaatst wanneer u op een
bepaalde website surft (zoals de pagina’s die u heeft bekeken) en die kunnen worden
gelezen wanneer u de genoemde website bezoekt.‘Noodzakelijke’ cookies en ‘functionele
en sociale’ cookies worden elk op hun beurt voor zeer specifieke doelen gebruikt.

Noodzakelijke cookies worden gebruikt om:
● de presentatie van de website af te stemmen om de weergavevoorkeuren van uw
apparaat tot uiting te laten komen;
● informatie op te slaan van een formulier dat u op de Website heeft ingevuld of de
gegevens op te slaan van producten of diensten die u op de Website heeft
geselecteerd;
● u in staat te stellen toegang te verkrijgen tot afgeschermde en persoonlijke gebieden
op de website.
Functionele en sociale cookies worden gebruikt om:
● statistieken op te stellen en de omvang van het verkeer op de website te registreren;
● u in staat te stellen de content van de website via de belangrijkste sociale platforms
te delen aan de hand van plug-ins die op de website ter beschikking staan en die
door sociale platforms zijn ontwikkeld;
● bezoekers op de websites te volgen. Het doel hiervan is om reclame te tonen die
relevant en interessant is voor alle gebruikers en dus van meer waarde is voor de
uitgevers en de externe adverteerders.

Om van alle functies van de website te kunnen profiteren, is het aan te raden om het
plaatsen van cookies toe te staan. We willen u er ook aan herinneren dat cookies het ons
niet mogelijk maken om u te identificeren en dat informatie die door cookies op uw computer
wordt opgeslagen enkel gedurende zes (6) maanden mag worden bewaard.

Houd er tegelijkertijd rekening mee dat u, in overeenstemming met de aanbevelingen die zijn
gedaan door de Franse gegevensbeschermingsautoriteit (CNIL), bezwaar kunt maken tegen
het plaatsen van cookies door uw browser dusdanig te configureren (zie voor meer
informatie de website http://www.cnil.fr en de Franstalige rubrieken ‘mentions cookies’ of ‘les
cookies’).Indien u cookies geheel of gedeeltelijk blokkeert, zullen bepaalde functies van de
website niet langer werken en/of zullen deze niet meer optimaal werken.

We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het minder goed functioneren van de website
als gevolg van het blokkeren van bepaalde cookies.
We maken gebruik van Google Analytics, een statistische tool voor het analyseren van de
mate van verkeer die een cookie aanmaakt die het aantal bezoeken van de website, het
aantal bekeken pagina’s en de activiteiten van bezoekers kan meten. Uw IP-adres wordt ook
geregistreerd om vast te kunnen stellen vanuit welke plaats u verbinding maakt. Deze cookie
wordt gedurende 14 maanden bewaard.

Hyperlinks

Hyperlinks naar de Website mogen alleen worden aangemaakt met de voorafgaande
schriftelijke toestemming van het bedrijf iRaiser. Het bedrijf iRaiser kan onder geen beding
verantwoordelijk worden gehouden voor het bieden van toegang tot de websites via de
hyperlinks van deze Website, voor de content van deze websites, of voor de producten en
diensten die al dan niet direct via deze websites ter beschikking worden gesteld.

Aansprakelijkheid

Het bedrijf iRaiser zal alles in het werk stellen om te waarborgen dat de informatie die op
deze Website wordt verstrekt nauwkeurig en actueel is en behoudt zich het recht voor om de
content te allen tijde te corrigeren of te wijzigen zonder dat iRaiser voor deze handelingen
aansprakelijk kan worden gesteld. Als gevolg hiervan waarborgt het bedrijf iRaiser de
nauwkeurigheid en volledigheid van de op deze Website ter beschikking staande informatie
niet en zal iRaiser geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor verlies dat al dan niet direct
wordt geleden door het gebruik ervan of door de geloofwaardigheid die wordt gehecht aan
dergelijke informatie.

Toepasselijke wetgeving

Op deze algemene gebruiksvoorwaarden is Frans recht van toepassing en de voorwaarden
zullen worden uitgelegd overeenkomstig dit recht, waarvoor uitsluitend de Franse
rechtbanken bevoegd zijn. Mocht een van deze bepalingen ongeldig of niet rechtsgeldig
blijken te zijn, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.